PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE "Vaše nejlepší fotky motorek"

Trvání soutěže: 1.1.2014 - 31.12.2014

Téma: 1) Já a můj motocykl
             2) Z cest na motocyklu
             3) Ladies a motocykl
             4) Já a Harley - Davidson

Výhry: 1. cena: půjčení Harley-Davidson na výkend Sportster 1200 custom
            2. cena: moto kalhoty Original Rokker
            3. cena: Kurz bezpečně na motorce
            4. cena: voucher na 4.000,- Kč od H-D Plzeň
            5. cena: mikina Zip Rokker
            6. cena: voucher na 1.000,- Kč od H-D Praha
           
7.-15. cena: 3x předplatné Esquire, Top Gear, Speed
           
16.-25. cena: konzumace při vyhlášení soutěže v Harley´s v hodnotě 500,- Kč
           
26.-35. cena: tričko z kolekce HOG Praha Chapter

Organizátor: Klasik Moto, a.s., IČ 257 357 81, se sídlem U Šalamounky 769/41, 158 00, Praha 5, zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 5781 (dále též „Organizátor“).

Soutěž je určena fotografům, kteří zašlou svoji autorskou fotografii ve formátu JPG, a to v rozlišení delší strana 1024 pix na email fotosoutez@foto-moto.cz dle specifikace u registrace. Zaslané fotografie budou organizátorem zveřejněny na webových stránkách www.foto-moto.cz , kde budou mít hlasující možnost volit nejzdařilejší fotografii a to po dobu trvání soutěže.

Podmínky účasti:
Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky a občané Slovenské republiky pobývající na území České republiky. Z účasti jsou   vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoli způsobem poruší tato pravidla.

Organizátor je oprávněn vyřadit ze soutěže zaslané fotografie, které:
a) nebudou zaslány způsobem stanoveným v těchto pravidlech,
b) neodpovídají zadanému tématu,
c) obsahují prvky násilí nebo pornografické prvky v rozsahu překračujícím přípustnou míru, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy,
d) svým obsahem budí pohoršení, uráží lidskou rasu, náboženské či politické cítění,
e) nejsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky.

Zasláním fotografie účastník výslovně potvrzuje, že:
a) je autorem fotografie,
b) má vypořádána veškerá práva s osobami, které jsou na fotografii vyobrazena, a to včetně svolení poskytnout fotografii do soutěže,
c) veškeré případné finanční nároky třetích osob vyplývající z užití fotografie byly ke dni zaslání fotografie do soutěže uspokojeny,
d) zveřejněním fotografie na internetových stránkách, v časopisu Šnews, v reklamních či propagačních materiálech, brožurách či užití fotografie jinou formou Organizátorem, nevznikne Organizátorovi žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská či jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob.

Vyhodnocení
O výherci (pořadí) rozhodne svými hlasy komise složená z partnerů soutěže s přihlédnutím na hodnocení návštěvníků internetových stránek www.foto-moto.cz, kteří budou hlasovat dle svých osobních preferencí, a to tak, že fotografii ohodnotí prostřednictvím udělených hvězdiček od 1-5. Váha hlasu je dána počtem udělených hvězdiček (čím víc hvězdiček, tím lépe). Návštěvník internetové stránky může hodnotit jednu nebo více fotografií. Návštěvník, který udělil fotografii počet hvězdiček, nemůže fotografii již znovu hodnotit. Pořadí určuje nejvyšší počet získaných hlasů u jednotlivé fotografie bez ohledu na téma. Hlasování bude uzavřeno 31.12.2014 ve 12:00 hodin. Výherci budou kontaktováni Organizátorem, a to prostřednictvím emailu nebo telefonicky. Ceny budou výhercům předány Organizátorem v Harley´s baru 16.1.2015 v 19:00. Jména výherců budou také zveřejněna v časopise ŠNews. V případě, že se výhercem stane osoba mladší 18ti let, bude mu výhra předána pouze po písemném souhlasu jeho zákonného zástupce, jenž bude obsahovat souhlas s udělením licence. Účastí ve fotosoutěži nevzniká právní nárok na výhru. Výhru nelze soudně vymáhat. Výhru nelze směnit za hotovost.

Souhlasy
Zasláním fotografie do fotosoutěže uděluje účastník soutěže Organizátorovi tj. společnosti Klasik Moto, a.s. svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, email, telefon a vlastnictví motocyklu ve smyslu zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely této soutěže a dále pro obchodní a marketingové účely společnosti Klasik Moto, a.s. Účastník soutěže poskytuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu neurčitou. Účastník má právo kdykoli svůj souhlas odvolat, dále má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo žádat jejich opravu, doplnění, zablokování osobních údajů jakož i další práva dle ust. § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Účastník současně souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn užít v souladu s ust. § 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno a příjmení v médiích, propagačních a reklamních materiálech Organizátora v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

Zasláním fotografie do fotosoutěže účastník uděluje společnosti Klasik Moto, a.s. bezúplatně nevýhradní celosvětovou licenci k užití této fotografie ke všem způsobům jejího užití a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat podlicence. Organizátor je oprávněn užít fotografii celou nebo jen její část, v její původní podobě, ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého úpravou či jinou změnu fotografie, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do souboru děl autorského i neautorského charakteru, k tomu účelu je Organizátor oprávněn fotografii upravovat či jinak měnit. Licence je Organizátorovi udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení. Účastník si je vědom, že nemá právo na dodatečnou odměnu.

Závěrečná ustanovení
Organizátor si vyhrazuje právo pravidla fotosoutěže jednostranně měnit. Organizátor si vyhrazuje právo fotosoutěž kdykoli bez náhrady ukončit z technických nebo jiných důvodů.